Ekonomik Büyüme Teori ve Modeller

Bu çalışmada önce Klasik, Keynesyen, Neo Klasik Büyüme Modelleri verilerek son bölümde İçsel Büyüme Modelleri lisans düzeyinde verilmeye çalışılmıştır. Bu […]

Küresel İşletmecilik

Küreselleşme ekseninde kaleme alınan bu kitabın ana anlatım başlıkları olan bölümler, temel işletmecilik fonksiyonları göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Bu anlayış […]

Halkbilimi Araştırmaları 1

Söz uçar yazı kalır… Bir disiplin olarak halkbilimi sahası öncelikle “halk bilgisi (folklor)” ve “halk edebiyatı” olmak üzere iki ana […]

Şehir Marka İmajı

Küreselleşen dünyada ürün, hizmet, fikir ve kişiler gibi şehirler de değer, yetenek ve ilgi paylaşımı konusunda rekabet içinde bulunmaktadırlar. Yaşanan […]

Çevre Üzerine Yazılar

Hayatın her alanını kapsayan ve insanoğlunu çepeçevre kapsayan çevre kavramının her yönü ile detaylı bir şekilde incelenmesi ciltler dolusu eseri […]

Politik Pazarlama

“Seçmenlerin Pazarlama Karması Unsurlarına Yönelik Algılarının Belirlenmesini Amaçlayan Bir Araştırma: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama” ISBN 978-975-8991-20-4 YAZAR Dr. Alpaslan […]

Kamu Yönetimi

Örgüt Yapısı-Bürokratik Yapı-Bir Örgüt Olarak Devlet-İdari Reform-Denetim Sistemi-Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim anlayışlarına, sorgulayıcı bir bakış açısıyla… ISBN 978-975-8991-21-1 YAZAR […]