Küreselleşme ekseninde kaleme alınan bu kitabın ana anlatım başlıkları olan bölümler, temel işletmecilik fonksiyonları göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Bu anlayış doğrultusunda kitabın birinci bölümünde, planlama anlayışının küreselleşme bağlamında ortaya koyduğu değişimler tartışmaya konu edilmiştir. İkinci bölümde, küresel işletmelerde başta üretim ve tedarik işlevleri olmak üzere ürün-süreç-çıktı döngüsüne yön yermesi bakımından blok zinciri teknolojisi üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde ise küresel pazarlama konusu ele alınmıştır. Kitabın dördüncü bölümünde küresel bağlamıyla insan kaynakları yönetimi, beşinci bölümünde de yine aynı perspektif doğrultusunda muhasebe uygulamaları üzerinde durulmuştur. Planlamadan denetime doğru giden işletmecilik döngüsünün tüm aşamalarını ilgilendiren fakat özellikle denetim fonksiyonu içinde ele alınabilecek olan altıncı bölümde, örgüt/kurum/işletme içi denetlenebilir hususlara kısaca değinilmiş fakat asıl vurgu olarak denetime konu olmanın ötesine geçen (denetlenemeyen) hususular üzerinde durulmuştur. Kitabın yedinci ve son bölümü, hem genel bir değerlendirme hem de kitap genelinde tartışılan küresel işletmecilik anlayışı ile tam olarak örtüşmeyen gönüllü sadelik olgusunu ele almaktadır. Felsefi ve kuramsal temellendirmelerin tartışıldığı son bölümde, küresel işletmeciliğe dönük temel bakış açılarına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

ISBN978-975-8991-43-3
EDİTÖRLERDoç. Dr. Hakan Kara
Doç. Dr. Uğur Keskin